Правилник о раду руководства такмичења и комисија

Члан 1.

Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи цјелокупним такмичењем.

Члан 2.

Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ а на приједлог Организационог одбора и Сталног комитета МОСИ.

Члан 3.

Руководство такмичења МОСИ сачињавају:

1. Главни руководилац такмичења МОСИ;
2. Технички руководилац такмичења МОСИ;
3. Председник Збора судија МОСИ- врховни судија;
4. Руководилац за информисање и издавање службеног билтена МОСИ;
5. Секретар.

Члан 4.

Главни руководилац такмичења МОСИ стара се за потпуно спровођење сатнице и других услова такмичења. Главни руководилац такмичења МОСИ сарађује са Сталним комитетом МОСИ и дужан је да редовно обавјештава Стални комитет о току такмичења. Главни руководилац такмичења присуствује сједницама Сталног комитета МОСИ.

Члан 5.

Технички руководилац такмичења МОСИ је лице које на основу усвојеног програма МОСИ организује, припрема и потпуно остварује спортски програм над којим има стални увид и за који је одговоран.

Технички руководилац је дужан да обезбједи све потребне услове (терен, објекте, опрему, прибор, реквизите и остало за нормално и успјешно одржавање МОСИ). На захтјев Сталног комитета МОСИ отклања све недостатке како би се Игре одржале без тешкоћа и у предвиђеном року.

Члан 6.

Предсједника Збора судија МОСИ бира Скупштина из састава судија неке од република, по правилу из судијске организације општине домаћина. Предсједник збора судија руководи Збором судија а за свој рад одговоран је Скупштини МОСИ.

Члан 7.

Руководилац за информисање и издавање службеног билтена МОСИ је лице које сређује, обрађује, обавјештава, објављује и издаје све званичне, овјерене и регистроване податке, резултате и информације путем расположивих гласила и Билтена МОСИ.

Члан 8.

Секретар је лице које обезбјеђује ефикасно и благовремено пристизање свих података и информација у вези са такмичењем и одговоран је за исправност свих докумената. Секретар уредно води службену документацију такмичења.

Члан 9.

Комисије:

Врховна судијска комисија састоји се од три члана:

  • Предсједник Збора судија – врховни судија;
  • Делегат Сталног комитета МОСИ;
  • Члан Збора судија.

Врховна судијска комисија прати рад Збора судија, координира делегирање и распореде и брине се о свим другим питањима судијске службе МОСИ.

Члан 10.

О цјелокупном току суђења врховна судијска комисија извјештава редовно Скупштину МОСИ.

Члан 11.

За учињене прекршаје према правилима судијске организације, односно гране спорта, судија може бити кажњен удаљавањем са МОСИ уз обавјештење надлежној судијској организацији републике из које је судија делегиран. Уколико се ради о већем прекршају предсједник Збора судија дужан је да писмено обавјести Стални комитет МОСИ о цјелокупном догађају.

Члан 12.

Предсједник Збора судија, да би покренуо поступак, дужан је да узме писмену изјаву од судије, делегата и руководиоца те гране спорта и на основу тако комплетне документације покрене дисциплински поступак. У случају подношења жалбе комплетан материјал доставља Сталном комитету МОСИ на даљи поступак.

Члан 13.

Судијске комисије по спортским гранама сачињавају по тројица судија који суде на Играма а именује их Збор судија на састанку прије почетка Игара. За предсједника Комисије именује се судија најстарији по рангу.

Члан 14.

Судијске комисије по спортским гранама врше делегирање судија за утакмице, прате рад судија, утичу на уједначеност критеријума суђења, отклањају учињене грешке и пропусте.

Члан 15.

Чланове Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје именује Скупштина МОСИ. Комисију за жалбе и дисциплинске прекршаје сачињавају 4 стална члана (из сваке републике по један) и 2 променљива члана и то: руководилац гране спорта и један члан Збора судија за грану спорта кога делегира Збор судија.

Члан 16.

Комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје ријешава све пријаве за дисциплинско кажњавање у првом степену. Пријаве се подносе у року од једног сата од момента завршетка спортског сусрета. Председник Комисије, да би могао да покрене поступак, дужан је да поред поднесене жалбе – приговора прибави писмену изјаву од окривљене странке, судије, делегате и руководиоца те гране спорта па да на основу прикупљене документације покрене поступак.

Члан 17.

Све одлуке за жалбе и дисциплинске порекршаје морају бити у складу са Споразумом о организацији МОСИ и другим нормативним актима као и актима струковног савеза.

Члан 18.

Одлуку по жалби – приговору, Комисија мора донијети у року од два сата од момента подношења жалбе – приговора.

Члан 19.

На одлуку Комисије може се уложити приговор – жалба у року од два сата од уручене одлуке Комисије, Сталном комитету МОСИ који је другостепени орган.

Члан 20.

Бодовна комисија састоји се од пет чланова:

  • Три члана Скупштине МОСИ;
  • Главни руководилац такмичења по функцији;
  • Руководилац за информисање и издавање службеног Билтена МОСИ, по функцији.

Члан 21.

Бодовна комисија има задатак да води евиденцију и сумира освојене бодове у такмичењу екипа и појединаца и прогласи побједника МОСИ. Бодовна комисија у свом раду придржава се донијетих и усвојених правила МОСИ као и општих и посебних пропозиција.

Члан 22.

На рад Бодовне комисије може се уложити жалба – приговор Сталном комитету МОСИ, најкасније у року од 4 сата од изласка службеног Билтена.

Члан 23.

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на сједници Скупштине МОСИ.