Правилник о конкурсу за додјелу организације

Члан 1.

Све општине учеснице МОСИ имају право да поднесу захтјев за кандидатуру за организовање МОСИ. Захтјев се подноси писмено и са одговором на све захтјеве који се предвиђају Конкурсом о организацији МОСИ.

Члан 2.

Конкурс и услове конкурса расписују Стални комитет МОСИ на основу Споразума о организацији МОСИ као и других посебних одлука Скупштине МОСИ. Конкурс се расписује посебним актом или у Билтену МОСИ најкасније три мјесеца прије одлучивања о организатору наредних МОСИ.

Услови Конкурса:

1. Да је учесник на конкурсу учествовао на МОСИ најмање 3 пута;
2. Да посједује овлашћење Скупштине општине о сагласности за организацију МОСИ,
као гаранцију обезбјеђења средстава и објеката потребних за одржавање МОСИ;
3. Кандидат за организацију МОСИ посебно треба да обезбједи:

  • довољан број објеката по свим спортским гранама;
  • опрему, прибор, реквизите и остале услове за нормално одвијање програма МОСИ;
  • исхрану и смјештај за такмичаре и остале учеснике игара.

Члан 3.

Кандидатура за организовање МОСИ подноси се најкасније 15 дана прије одлучивања о Општини домаћину наредних МОСИ.

Члан 4.

На основу захтјева о кандидтури и услова Конкурса, Стални комитет ће увидом у све околности сачинити посебну анализу и предложити Скупштини организатора наредних МОСИ.

Члан 5.

О именовању и проглашавању општине домаћина МОСИ, одлучује Скупштина МОСИ гласањем. За општину домаћина проглашава се она која је добила највише гласова. За сваку општину гласа се појединачно.

Члан 6.

Избор општине домаћина врши се увијек за наредне три године унапријед. Ово се чини
из разлога да се на овај начин будућим организаторима остави што дужи рок за успјешну припрему за одржавање МОСИ. После сваког одлучивања и завршеног процеса у смислу овог члана убудуће би се увијек одлучивало о трећем по реду организатору МОСИ унапријед за трећу годину.

Члан 7.

Финална такмичења МОСИ се одржавају сваке године у другој општини, односно у другој републици по принципу четворогодишњих циклуса. У оквиру једног четворогодишњег циклуса општинама Србије припадају два финала, Црне Горе једно и, општинама Републике Српске и Федерације БиХ још једно. Предност у додјељивању организације Игара даће се оној општини републике која је на реду а која још није била организатор МОСИ, уз претходну сагласност републичке спортске институције, под условом да испуњава предвиђене критеријуме из члана 2. овог Правилника.

Члан 8.

Скупштина МОСИ уз претходно обављање консултација са републичким савезом спортова и министарством спорта надлежне републике може уступити јубиларне МОСИ појединим општинама без обзира на редослед учешћа општина, односно република. У том случају, дакле уколико се у четворогодишњем циклусу промјени редослед република у организовању финалних такмичења, у наредном четворогодишњем циклусу, право организовања финалне приредбе, умјесто републике организатора јубиларних МОСИ, стиче општина републике којој је у претходном циклусу то право ускраћено. Јубиларне МОСИ сматрају се оне МОСИ чији се редни број одржавања завршава нулом.