Пословник о раду Сталног комитета

Члан 1.

Стални комитет Међуопштинских омладинских спортских игара је извршни орган Скупштине МОСИ.

Члан 2.

Стални комитет МОСИ броји 15 чланова. Чланови Сталног комитета МОСИ бирају се по кључу:

 • делегат Општине домаћина МОСИ – предсједник Сталног комитета МОСИ
 • делегат Општине домаћина наредних МОСИ – потпредсједник Сталног комитета МОСИ,
 • делегат Општине домаћина МОСИ – секретар Сталног комитета МОСИ,
 • три делегата заједничка за општине учеснике из Србије,
 • два делегата заједничка за општине учеснике из Црне Горе,
 • два делегата заједничка за општине учеснике из Републике Српске,
 • један делегат заједнички за општине учеснике из Федерације БиХ,
 • по један делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ,

Члан 3.

Делегате из члана 2. предлажу:

 • извршни органи савеза спортова и ресорна министарства за спорт,
 • делегати Скупштине општине република учеснсица МОСИ,
 • представнике Општине домаћина и секретара Сталног комитета предлаже Организациони одбор МОСИ

Члан 4.

Мандат чланова Сталног комитета МОСИ траје двије године, изузев предсједника и секретара Комитета МОСИ чији мандати трају једну годину. За члана Комитета МОСИ мандате може престати и прије истека времена на које је изабран, уколико буде опозван од органа који су га делегирали.

Члан 5.

Стални комитет МОСИ састаје се по потреби, а у току трајања МОСИ Комитет одржава сједнице сваког дана. Комитет МОСИ може одлучивати ако сједници присуствује више од половине чланова и одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 6.

Надлежности Сталног комитета МОСИ

 • Припрема материјале за Скупштину МОСИ;
 • Стара се о извршењу одлука и закључака Скупштине МОСИ;
 • Припрема приједлоге, измјене и допуне Друштвеног договора и других нормативних
  аката и предлаже их скупштини на усвајање;
 • Организује акције и друге мјере за унапређење програма МОСИ;
 • Бира предсједника, потпредсједника и секретара Комитета МОСИ;
 • Заступа Скупштину МОСИ у оквиру датих овлашћења и именује представнике у
  друге организације и форуме;
 • Према потреби формира своја радна тијела за обављање посебних задатака;
 • Учествује у раду на сједницама Скупштине МОСИ;
 • Сарађује са Организационим одбором општине домаћина МОСИ;
 • Доноси годишњи програм рада;
 • Усваја сатницу и програм МОСИ;
 • Као другостепени орган одлучује по жалбма на одлуке комисија, прати рад судијске комисије, односно судија;
 • Прати рад бодовне комисије и отклања недостатке у службеном билтену;
 • Припрема приједлог оцјена рада и успјеха МОСИ;
 • Предлаже Скупштини МОСИ признања, похвале и одликовања за појединце, екипе и
  институције и додјељује награду за фер-плеј на играма према утврђеним критеријумима;
 • Одлучује и о другим питањима која су у надлежности Комитета која су утврђена општим актима и одлукама Скупштине МОСИ.

Члан 7.

Предсједник Сталног комитета МОСИ:

Предсједника Сталног комитета МОСИ бира Стални комитет МОСИ из реда својих чланова, по правилу делегата општине домаћина МОСИ. Мандат предсједника Сталног комитета МОСИ траје годину дана. Предсједник Сталног комитета МОСИ обавезан је да:

 • заказује сједнице Сталног комитета МОСИ и стара се о припремама сједница Сталног комитета и Скупштине МОСИ;
 • координира послове између Сталног комитета, Скупштине МОСИ и Организационог одбора општине домаћина;
  обавља и друге послове и задатке утврђене Пословником, одлукама и закључцима Скупштине МОСИ.

За свој рад предсједник је одговоран Сталном комитету и Скупштини МОСИ.

Члан 8.

Потпредсједник Сталног комитета МОСИ:

Потпредсједника Сталног комитата МОСИ бира Стални комитет из реда својих чланова на предлог домаћина наредних Игара. Потпредсједник Сталног комитета МОСИ најнепосредније сарађује са предсједником и обавља послове из надлежности за које га Стални комитет овласти. У свему замјењује предсједника Сталног комитета за вријеме његовог одсуства.

За свој рад одговоран је Сталном комитету МОСИ.

Члан 9.

Секретар Сталног комитета МОСИ:

Секретара Сталног комитета МОСИ бира Стални комитет МОСИ из редова истакнутих друштвено-спортских радника општине домаћина. Мандат секретара Сталног комитета траје годину дана. Секретар Сталног комитета обавезан је да:

 • Организује све адаминистративне и техничке послове и стара се о благовременом
  спровођењу одлука Сталног комитета;
 • Заједно са предсједником Сталног комитета припрема сједницу МОСИ;
 • Брине о цјелокупној документацији Сталног комитета и Скупштине МОСИ,
 • Комплете билтена са свим закључцима и одлукама Скупштине МОСИ доставља републичким спортским савезима а последњи билтен свим учесницама.

Члан 10.

Сједиште Сталног комитета МОСИ је у општини организатора Игара.

Члан 11.

Стални комитет МОСИ ради на сједницама, придржавајући се Пословника о раду и Споразума о организацији МОСИ. Сједнице се заказују 7 дана пре одржавања.

Члан 12.

Радом Сталног комитета руководи предсједник Сталног комитета. У случају његове спријечености руководи потпредсједник, а ако је и он спријечен, а на дневном реду су питања чије ријешавање не трпи одлагање, сједницом руководи члан Сталног комитета кога одреде присутни чланови.

Члан 13.

О питању које је на дневном реду сваки члан Сталног комитета може расправљати на сједници, по правилу два пута уз обавезу толеранције и коректности. Ако учесник у расправи не буде толерантан према мишљењу осталих чланова Сталног комитета, предсједник, односно предсједавајући може му одузети ријеч.

Члан 14.

Предсједавајући може у циљу ефикаснијег рада ограничити дискусију на вријеме за које се Стални комитет изјасни.

Члан 15.

У раду Сталног комитета могу учестввати чланови Скупштине, Организационог одбора МОСИ и друга заинтересована лица – потписници Споразума о организацији МОСИ, представници привредних и других организација од значаја за МОСИ али без права гласа при одлучивању.

Члан 16.

Ако се догоди да због парног броја присутних не може да се донесе одлука у првом кругу, гласање се понавља после допунских објашњења. Ако ни у поновљеном гласању одлука не буде донијета спорно питање се одлаже ако није везано за рок. Ако је питање везано за рок, одлука се доноси уз консултацију телефоном или на други начин, неког од чланова Сталног комитета који не присуствују седници или уз обезбјеђење присуства неопходног броја чланова.

Члан 17.

Прву сједницу Сталног комитета сазива, отвара и до избора предсједника, предсједава предсједник Сталног комитета из претходне године, а у случају његовог одсуства замењује га потпредсједник.

Члан 18.

Измјене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку који важи за његово доношење.

Члан 19.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на сједници Скупштине МОСИ.