Пословник о раду Скупштине

Члан 1.

Скупштином МОСИ руководи председник Скупштине кога бира Скупштина МОСИ на својој првој седници која се сазива на предлог Организационог одбора општине домаћина и Сталног комитета МОСИ.

Члан 2.

Скупштина ради и одлучује на својим седницама.

Члан 3.

Мандат члановима Скупштине траје 4 године уз могућност реизбора.

Члан 4.

Прву седницу Скупштине сазива председник Организационог одбора МОСИ у договору са Сталним комитетом МОСИ а најкасније месец дана од конституисања Организационог одбора.

Члан 5.

Скупштина МОСИ се састаје према потреби, а најмање два пута у току године.

Скупштину МОСИ сазива председник најмање десет дана пре одржавања и предлаже дневни ред. Председнику у раду помаже секретар Сталног комитета МОСИ. Скупштина се може сазвати и на захтев најмање 1/3 делегата Скупштине МОСИ, Скупштину МОСИ може сазвати и Стални комитет МОСИ.

Члан 6.

Скупштина МОСИ пуноважно одлучује само ако је присутно више од половине делегата. У противном седница се одлаже и заказује нова за 7 дана. Ако ни тада нема кворум по горњем принципу, Скупштина МОСИ се може одржати и пуноважно одлучивати са 1/3 присутних делегата.

Члан 7.

Скупштина МОСИ доноси акта у виду одлука, закључака, препорука,правилника и других докумената.

Члан 8.

Скупштина МОСИ одлучује већином гласова присутних делагата.

Члан 9.

Одлуке се доносе јавним гласањем дизањем руке чланова Скупштине.

Члан 10.

На основу поднетог предлога, Скупштина може одлучити да се о одређеном питању тајно гласа. Тајно гласање се врши на истообразним овереним гласачким листићима. Тајним гласањем руководи Радно председништво, с тим да сваки заинтересовани члан Скупштине може контролисати поступак поделе гласачких листића и њиховог прегледа након обављеног гласања.

Члан 11.

Одлуке и друга акта која су у вези са Споразумом о организацији МОСИ обавезна су за све општине учеснице МОСИ.

Члан 12.

Ванредна Скупштина МОСИ се сазива по истом поступку као и редовна. Ванредна Скупштина се сазива и одлучује само о конкретним питањима због којих је сазвана.

Члан 13.

Скупштина МОСИ ради по Споразуму о организацији МОСИ и овом Пословнику.

Члан 14.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине МОСИ.