Општа правила

Члан 1.

Међуопштинске омладинске спортске игре обухватају територију: Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Републике Србије и Републике Црне Горе.

На МОСИ имају право учешћа све општине поменутог подручја. Један од услова стицања права учешћа на МОСИ је усвајање Споразума о организацији МОСИ.

Општине учеснице МОСИ које три године за редом не узму учешће на МОСИ губе право даљег учешћа на МОСИ.

Члан 2.

Општине учеснице обавезно се пријављују на МОСИ организатору – општини домаћину најмање месец дана пре почетка Игара.

У циљу успешног планирања припрема, смештаја, програма итд. сви учесници су обавезни да по захтеву општине домаћина доставе претходну пријаву учешћа по спортским гранама најкасније три месеца пре почетка Игара.

Члан 3.

Такмичари који представљају општину учесницу МОСИ морају имати доказ о месту рођења на подручју те општине или доказ о сталном пребивалишту на подручју општине коју представљају на МОСИ.

Члан 4.

Такмичари на Играма морају имати такмичарску легитимацију са фотографијом, која представља основни документ идентификације сваког такмичара, а у случају потребе идентификација се може вршити на основу личне карте, пасоша и извода из матичне књиге рођених. Такмичарска легитимација мора да садржи оверу:

  • Надлежне здравствене службе општине.
  • Штаба МОСИ општине домаћина.

Општине учеснице МОСИ дужне су сачинити генерални списак свих учесника Игара, а који мора бити оверен од пријавно – одјавне службе министарства унутрашњих послова општине учеснице.

Број такмичарске легитимације мора бити истоветан са бројем из генералног списка.

Пример обрасца генералног списка се налази у прилогу ових правила а општине учеснице Игара су дужне да исти неизоставно користе.

За доследну примену овог члана одговорна су руководства општинских екипа.

Члан 5.

Руководство општинске екипе мора имати најмање три члана, од којих један треба да је делегат Скупштине МОСИ.

Члан 6.

Један такмичар може током Игара наступити највише у три гране спорта.

Члан 7.

Екипа учесница на МОСИ мора бити једнообразно обучена у спортској униформи. Сви такмичари морају бити одевени у прописану спортску опрему.

Члан 8.

Руководство екипе општине учеснице на Играма дужно је водити бригу о понашању својих такмичара и одговорно је за дисциплину и понашање сваког члана.

За дисциплинске прекршаје, према тежини прекршаја, екипа учесница мора се казнити одузимањем бодова у свеукупном збиру бодова, а за теже прекршаје може се дисквалификовати у једној грани спорта или пак комплетна екипа општине учеснице.

Члан 9.

Свака екипа обавезна је да на дефиле изведе комплетну екипу према пријављеном броју и обучену у спортској опреми.

За неучествовање у дефилеу екипа ће се кажњавати одузимањем до 100 бодова из свеукупног збира бодова.

Члан 10.

Пре почетка такмичења у свакој грани спорта вођа екипе дужан је надлежном делегату пружити на увид такмичарске легитимације свих такмичара које пријављује у записник.

Члан 11.

За нетачно давање података или фалсификовање такмичарске легитимације кажњавају се и екипа и такмичар.

Уколико се утврди да је у екипи неке општине учествовао неки такмичар чији идентитет није у складу са одредбама чланова 4 и 5 ових Правила, екипа у тој спортској грани се дисквалификује са Игара и нема право на пласман а општина се кажњава одузимањем 100 бодова из укупног, односно свеукупног пласмана.

Члан 12.

За сваки дисциплински прекршај, судија или делегат подносе пријаву Комисији за жалбе и дисциплинске прекршаје која ће према правилницима односне гране спорта изрећи казну. Ако је такмичар искључен аутоматски се суспендује и губи право учешћа и у другој грани спорта до одлуке Комисије за жалбе и дисциплинске прекршаје.

За сваки дисциплински прекршај, судија, делегат као и руководилац такмичења те спортске гране дужни су од прекршитеља узети писмену изјаву и исту, уз своју изјаву, доставити надлежном органу на поступак.

Члан 13.

Свака екипа има право жалбе ако сматра да је оштећена због битне материјалне повреде правила и непридржавања осталих докумената Игара.

Жалба на повреду правила на утакмици уноси се у записник о одржаној утакмици, а у писаној форми подноси се Комисији за жалбе најкасније један сат по завршетку утакмице.

Члан 14.

Жалба на регистрацију играча може се уложити пре, за време и после завршетка такмичења.

Члан 15.

Жалба која је уложена првостепеној комисији мора да се реши у року од два сата од тренутка подношења. Неблаговремене жалбе неће се узимати у разматрање.

Члан 16.

Уколико општина – екипа није задовољна одлуком првостепеног органа има право да у року од два сата од саопштавања одлуке достави жалбу другостепеном органу – Сталном комитету МОСИ.

Члан 17.

Уз сваку жалбу поднесену првостепеној комисији прилаже се кауција од 15.00 € која се враћа у случају повољног решења жалбе.

Члан 18.

Изречене казне су коначне истеком права на жалбу или доношењем одлуке другостепеног органа односно трећестепеног органа а извршне су објављивањем у службеном Билтену.

Члан 19.

Екипе општина учесница МОСИ дужне су да осигурају све своје такмичаре од евентуалних незгода и повреда, а у спортским гранама бициклизам и карате без полисе осигурања такмичари не могу наступити. Осигурање се може извршити у свакој општини учесници МОСИ.

Члан 20.

Све измене и допуне Општих правила и Посебних пропозиција за све гране спорта и начин бодовања врши Скупштина МОСИ.

Члан 21.

Такмичење на МОСИ може се одржавати, како за мушкарце тако и за жене, у следећим спортским гранама : атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, фудбал, мали фудбал, карате, пливање, спортски риболов, тенис, бициклизам, одбојка на песку, кајак, куглање, гимнастика и мотоциклизам.

Спортске гране за које је домаћин Игара обавезан да обезбеди услове за организовање такмичења су : атлетика, одбојка, кошарка, рукомет, стрељаштво, шах, стони тенис, планинарство, фудбал, мали фудбал и одбојка на песку.

У зависности од могућности организатора Игара, исти ће предложити остале спортске гране из става 1. Овога члана у којима ће се још одржати такмичења.

Члан 22.

Такмичење у екипној конкуренцији може се одржати у случају само ако је у једној од предвиђених грана спорта пријављено најмање четири екипе.

Ако се пријави мањи број екипа од четири такмичење се неће одржати.

Пре почетка такмичења главни руководилац такмичења издаје саопштење у коме наводи у којим гранама спорта ће се такмичење одржати.

Члан 23.

Општина, чија екипа без оправдања не наступи у некој од спортских дисциплина за коју је доставила пријаву учешћа и за коју је жребана, казниће се одузимањем 100 бодова освојених у генералном пласману.

Као оправдан разлог сматра се здравствено стање на основу потврде лекара МОСИ.

Члан 24.

Екипа која без оправдања не наступи у одигравању утакмица за коначан пласман и екипа која неоправдано напусти такмичење брише се из пласмана те спортске гране, односно остаје без бодова у коначном пласману те спортске гране и не може се пријавити за такмичење у тој спортској грани на следећим МОСИ.

Члан 25.

Такмичење у екипним спортовима (одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, стони тенис и тенис) одвија се по једноструком бод систему путем квалификационих и финалних група.

Колико ће квалификационих група бити и колико екипа сачињавати групу, зависи од броја пријављених екипа што је регулисано чланом 5 и 6 Правилника о жребању.

Такмичење у шаху се игра по швајцарском систему – компјутерско паровање.

Такмичење у фудбалу одвија се по куп систему а носиоци жреба се одређују према пласману са претходних МОСИ.

Члан 26.

У спортским гранама: одбојка, кошарка, рукомет, стони тенис, мали фудбал, тенис и фудбал максимум екипа које могу учествовати на МОСИ је 16. Кључ за добијање 16 екипа је следећи:

  • 12 пријављених екипа по пласману са претходних МОСИ.
  • Општина домаћин уколико није у квоти предвиђених 12 екипа,
  • Преостала три или четири места попуњава Стални комитет од пријављених екипа које нису у квоти у претходних 12 или 13, по принципу из сваке републике по једна општина. Стални комитет у договору са заинтересованим општинама утврђује начин укључивања ових општина. У осталим спортским гранама могу учествовати све пријављене екипе, а за свеукупни пласман се бодује првих 16.

Члан 27.

Правила такмичења у свим предвиђеним гранама спорта регулишу се посебним пропозицијама за сваку грану спорта.

Члан 28.

Све екипе победнице у свим гранама спорта у обе конкуренције стичу назив првака МОСИ за одређену годину у одређеној дисциплини.

Члан 29.

Бодовање на МОСИ за екипни пласман врши се на следећи начин:

АТЛЕТИКА

Ред.бројЕкипа која освојиДобија бодова
1.1.мјесто240
2.2.мјесто180
3.3.мјесто158
4.4.мјесто137
5.5.мјесто117
6.6.мјесто99
7.7.мјесто83
8.8.мјесто68
9.9.мјесто54
10.10.мјесто42
11.11.мјесто32
12.12.мјесто23
13.13.мјесто15
14.14.мјесто9
15.15.мјесто5
16.16.мјесто2

ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Табела А – За спортске гране у којима учествују 4 екипе

Ред.бројЕкипа која освојиДобија бодова
1.1.мјесто34
2.2.мјесто26
3.3.мјесто16
4.4.мјесто5

ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Табела Б – За спортске гране у којима учествује од 5 до 8 екипа

Ред.бројЕкипа која освојиДобија бодова
1.1.мјесто68
2.2.мјесто52
3.3.мјесто38
4.4.мјесто26
5.5.мјесто16
6.6.мјесто8
7.7.мјесто2
8.8.мјесто1

ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Табела Ц – За спортске гране у којима учествује од 9 до 12 екипа

Ред.бројЕкипа која освојиДобија бодова
1.1.мјесто102
2.2.мјесто87
3.3.мјесто73
4.4.мјесто60
5.5.мјесто48
6.6.мјесто38
7.7.мјесто29
8.8.мјесто21
9.9.мјесто14
10.10.мјесто8
11.11.мјесто3
12.12.мјесто1

ОСТАЛИ СПОРТОВИ
Табела Д – За спортске гране у којима учествује од 13 до 16 екипа

Ред.бројЕкипа која освојиДобија бодова
1.1.мјесто136
2.2.мјесто120
3.3.мјесто105
4.4.мјесто91
5.5.мјесто78
6.6.мјесто66
7.7.мјесто55
8.8.мјесто45
9.9.мјесто36
10.10.мјесто28
11.11.мјесто21
12.12.мјесто15
13.13.мјесто10
14.14.мјесто6
15.15.мјесто3
16.16.мјесто1

Посебним пропозицијама МОСИ, у свим спортским гранама, регулисана су правила понашања. Такмичења у свим спортским гранама одвијаће се у складу са правилима струковних савеза Србије , Црне Горе, Републике Српске и Федерације БиХ, усклађених са потребама МОСИ, а за све што није предвиђено Општим правилима примењиваће се Посебне пропозиције.

Члан 30.

Екипни победници се утврђују:

  • У свим гранама спорта по Посебним пропозицијама.
  • Укупни победник у мушкој и женској конкуренцији постаје она екипа – општина која у свим спортовима у тој категорији сакупи највише бодова.

Свеукупни победник постаје она екипа – општина која у свим спортовима и категоријама (мушкарци и жене) сакупи највише бодова. У случају да две или три екипе имају исти број бодова победник је она екипа која има више освојених првих места.