О МОСИ играма

Међуопштинске омладинске спортске игре МОСИ су традиционална смотра и манифестација спорта и физичке културе општина учесница из Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе и Србије.

Моси обухватају 39 општина.

Из Федерације Босне и Херцеговине (3): Горажде, Пале – Прача и Фоча -Устиколина.

Из Републике Српске (9): Вишеград, Калиновик, Ново Горажде, Рогатица, Рудо, Соколац, Фоча, Чајниче и Сребреница.

Из Црне Горе (12): Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Жабљак, Колашин, Мојковац, Петњица, Плав, Плужине, Пљевља и Рожаје.

Из Србије (15): Ариље, Бајина Башта, Зубин Поток, Ивањица, Косјерић, Нова Варош, Нови Пазар, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница, Тутин, Ужице, Чајетина и Севојно.

МОСИ значајно доприносе упознавању и зближавању младих, развоју спорта и физичке културе, изградњи спортских објеката и стварању услова за организовано и масовно бављење спортом.

У циљу регулисања међусобних односа, права, обавеза и одговорности потписника и организација и заједница које учествују у организацији МОСИ :

1. Републичка министарства за спорт,
2. Републички савези за спорт,
3. Скупштине општина учесница МОСИ,

заједнички утврђују

СПОРАЗУМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Потписници су се договорили да је организовање Међуопштинских омладинских спортских игара (у даљем тексту : МОСИ) делатност од посебног друштвеног интереса.

Члан 2.

МОСИ обухватају :

1. Васпитни рад,
2. Развијање и активно бављење спортом и физичком културом,
3. Изградњу материјалне базе физичке културе,
4. Развијање и ширење културе,
5. Заштиту и унапређење животне средине

Члан 3.

Задаци МОСИ су :

1. Свестрано васпитање младе генерације,
2. Стална и систематска активност на масовном обухвату младих у јединствен плански систем такмичења са свим фазама предтакмичења на нивоу општина,
3. Обезбеђење континуитета и масовности, тако да финални део МОСИ као завршна смотра представља најидеалнију селекцију – репрезентацију општина учесница,
4. Организација МОСИ сваке године, по могућству у првој половини месеца јула, или према договору учесница, а уважавајући предлог Организационог одбора – општине домаћина,
5. Одржавање МОСИ, сваке године у другој општини – граду, према утврђеном принципу на бази броја општина учесника из сваке републике, односно према одредбама члана 7. Правилника о конкурсу за доделу организације Међуопштинских омладинских спортских игара.

Члан 4.

Амблем Игара је у облику округлог штита.

Амблем садржи:

 • две стилизоване фигуре мушкарца и жене у покрету – вежбе са обручом и палицом, унутар унутрашњег круга,
 • текст по ободу спољашњег круга – на горњој половини амблема : МЕЂУОПШТИНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ и укрштене ловорове гранчице на доњој половини амблема по ободу спољашњег круга,
 • олимпијски кругови, на доњој половини обода унутрашњег круга, односно на доњој половини између унутрашњег и спољашњег круга, од којих се улево и удесно до половине амблема пружају три линије које симболично представљају три заставе,
 • назив општине домаћина и годину одржавања Игара – на горњој половини обода унутрашњег круга, односно на горњој половини простора између унутрашњег и спољашњег круга.

Боја амблема: основа амблема је бела, стилизоване фигуре су у црној боји, текстови су плаве боје, ловорове гранчице су жуте а олимпијски кругови и линије које симболично представљају заставе су црвене боје.

Члан 5.

Застава Игара је небо плаве боје димензије 4,00 х 1,60 метара са амблемом Игара и натписом црвеном бојом у горњем делу : “Међуопштинске омладинске спортске игре“.

ОРГАНИ МЕЂУОПШТИНСКИХ ОМЛАДИНСКИХ СПОРТСКИХ ИГАРА

Члан 6.

Органи МОСИ су :

1. Скупштина,
2. Стални комитет
3. Руководство такмичења Завршне смотре.

Скупштина МОСИ

Члан 7.

Скупштина је највиши орган МОСИ. Скупштина МОСИ може бити редовна и ванредна. Скупштина МОСИ у време Завршне смотре има третман сталног заседања и траје као јединствена седница.

Члан 8.

Скупштину МОСИ чине : по један делегат из сваке општине учеснице, три делегата општине домаћина и по један делегат из сваке Републике.

Број чланова Скупштине зависи од броја општина учесница МОСИ. У раду Скупштине може учествовати и више представника једне општине, с тим да право одлучивања имају само верификовани делегати Скупштине.

Члан 9.

Скупштина МОСИ :

 • Утврђује основне смернице развоја и унапређења МОСИ и активно учествује и утиче на општи програм физичке културе на подручју које обухватају МОСИ у смислу усмеравања рада и програма МОСИ,
 • Доноси, допуњује и мења Споразум, општа и посебна правила МОСИ, пропозиције, правилнике и друга акта,
 • Утврђује и креира политику и спровођење МОСИ,
 • Као представничко тело свих удружених општина, Скупштина МОСИ утврђује и спроводи политику на основу потреба и задатака свих удружених општина. Та општа политика и усвојени програм морају имати пуну сагласност, подршку и поверење свих општина. На тај начин Скупштини МОСИ припада статус легитимног представника свих учесница МОСИ,
 • Доноси одлуке о пријему и искључењу општина са МОСИ,
 • Бира чланове Сталног комитета, руководство такмичења, органе и комисије МОСИ, као и секретара Скупштине,
 • Доноси свој програм рада,
 • Оцењује рад и успех МОСИ,
 • Истиче заслуге, награђује и предлаже за похвале и одликовања појединце и институције,
 • Расправља о одлукама по жалбама донетим на Сталном комитету МОСИ као другостепеном органу уколико нека од учесница тражи преиспитивање истих,
 • Покреће иницијативу и усваја Споразум о заједничком финансирању дела трошкова МОСИ,
 • Доноси Пословник о раду Скупштине МОСИ.

Члан 10.

Све остало је регулисано Пословником о раду Скупштине МОСИ.

Стални комитет МОСИ

Члан 11.

Стални комитет МОСИ је извршни орган Скупштине МОСИ. Стални комитет МОСИ броји 15 чланова. Делегати за Стални комитет бирају се по кључу :

 • по 1 делегат републичких савеза спортова, односно Савеза спортова Федерације БиХ,
 • 3 делегата заједничка за општине из Србије које учествују на МОСИ,
 • по 2 делегата заједничка за општине из Црне Горе и Републике Српске које учествују на МОСИ и 1 делегат из општине из Федерације БиХ,
 • делегат општине домаћина МОСИ,
 • секретар Сталног комитета МОСИ и
 • делегат општине организатора наредних МОСИ.

Члан 12.

Стални комитет МОСИ ради на основу Пословника о раду Сталног комитета МОСИ, кога усваја Скупштина МОСИ.

Руководство такмичења МОСИ

Члан 13.

Руководство такмичења МОСИ је оперативни орган Скупштине МОСИ који руководи целокупним такмичењем и у потпуности организује и спроводи програм финалне смотре МОСИ.

Руководство такмичења МОСИ бира Скупштина МОСИ, а на предлог Организационог одбора и Сталног комитета МОСИ.

Члан 14.

Руководство такмичења МОСИ је посебно овлашћен орган Скупштине МОСИ и у свом раду делује оперативно и одлучује потпуно самостално.

Руководство такмичења МОСИ чине :

 • главни руководилац такмичења МОСИ,
 • технички руководилац такмичења МОСИ,
 • председник Збора судија МОСИ – врховни судија,
 • председник комисије за информисање и издавање службеног билтена МОСИ и
 • секретар руководства такмичења МОСИ.

Члан 15.

Руководство такмичења МОСИ ради по Правилнику о раду руководства такмичења који усваја Скупштина МОСИ.

Помоћни органи Скупштине МОСИ

Члан 16.

Помоћни органи Скупштине МОСИ су :

 • судијске комисије по спортским гранама,
 • врховна судијска комисија,
 • комисија за жалбе и дисциплинске прекршаје,
 • бодовна комисија.

Сви наведени помоћни органи Скупштине МОСИ раде по Правилнику који усваја Скупштина МОСИ.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Све остало је регулисано Општим правилима МОСИ које доноси Скупштина МОСИ.

Члан 18.

Споразум о организацији Међуопштинских омладинских спортских игара ступа на снагу по усвајању од стране Скупштине МОСИ.