Пропозиције – планинарство

Члан 1.

Такмичење се одржава екипно у мушкој и женској конкуренцији. Екипа броји три члана.

Члан 2.

Дужина стазе је 5 до 7 километара ваздушне линије. Време трајања такмичења је 150 минута. Висинска разлика је до 500м. Број контролних тачака од 10 до 18.

Члан 3.

Такмичење се одржава према карти размјере 1:25 000. карту обезбјеђује организатор Игара. такмичари на старту добијају карту са уцртаним контролним тачкама. Контролни картон и карту подиже вођа екипе 5 минута прије почетка такмичења

Члан 4.

Распоред старта екипа одређује се извлачењем стартних бројева. Уколико се такмичење одржава два дана, такмичари другог дана стартују обрнутим редоследом. Чланови једне екипе стартују истовремено, односно старт је групни. Размак између старта појединих екипа је 5 минута.

Члан 5.

Контролне тачке на терену морају бити обележене типизираним ознакама које се састоје од тростране призме са омотачем од три квадрата. Димензије 30х30цм. Сваки квадрат је подељен дијагоналом од левог доњег ка десном горњем темену, при чему је горња половина бела, а доња црвена и садржи контролни печат или перфорат.

Члан 6.

Сваки такмичар је дужан да сам пређе целу стазу од старта до циља, прелазећи кроз све контролне тачке редоследом датим у задатку и у предвиђеном времену. Такмичар ће бити диквалификован у случају ако користи превозно средство, било какво обавештење и прекрши опште одредбе предвиђене пропозицијама Игара.

Члан 7.

За победнике такмичења проглашава се екипа која пронађе највише контролних тачака у најкраћем времену. Пласман екипе се добија збрајањем времена и броја контролних тачака сваког појединца из екипе. Екипе које не пронађу једну или више контролних тачака сврставају се по гру- пама у редоследу иза екипа са већим бројем контролних тачака. Ако две или више екипа имају исти број пронађених контролних тачака и исто време прола- ска стазе боље пласирана је она екипа чији је такмичар имао нижи стартни број.

Члан 8.

Такмичар је обавезан да поседује компас или бусолу или личну опрему прилагођену терену, 40 на коме се такмичење одржава.

Члан 9.

Такмичењем руководи Такмичарска комисија од три члана на основу пропозиција Планинарског савеза матичне државе општине домаћина